Stylized Croatian Peasant Girl
Croatian-Hrvatski,  Other

Croatians, you surprised me! Hrvati, Iznenadili ste me!

The First Letter

Prvo Pismo

Just in case you missed it, see the link below to catch up!

Pročitajte izvorno pismo. Pogledajte poveznicu ispod!

You surprised me Croatia!

Iznenadio si me Hrvatsku!

He have a little surprise for you at the end of the post!

Malo iznenađenje za vas na kraju!

Original written in American English.

Independent paid translator –

meggy11 | Profile | Fiverr

Izvornik napisan na američki engleskom jeziku.

Neovisni Paćeni prevoditelj –

meggy11 | Profile | Fiverr

After reading your responses to my first letter, I have to say, my genetic cousins across the seas did not disappoint. Your messages were heartfelt and surprising in how positive they were. I am amazed and humbled at how gracious those who responded were.  That does not mean that I thought you would be overly dismissive or mean. I have heard mixed responses from others’ attempts.

Nakon što sam pročitao vaš odgovor na svoje prvo pismo, moram priznati da me moji prekomorski rođaci po genetici nisu razočarali. Vaše su poruke bile iskrene i iznenađujuće pozitivne. Zadivljen sam i pokoran prema ljubaznosti onih koji su mi odgovorili. To ne znači da sam smatrao da ćete biti pretjerano odbojni ili zlobni. Čuo sam različite odgovore drugih koji su pokušavali slično.

I have heard Europeans express what I would describe as a real anger about their American counterparts being interested in the culture. Not always but I have been around Irish nationals complaining about American Irish “fetishizing” the culture. It was an odd concept but all the same a lesson I will continue to remember. My mother is Irish American, during Christmas she loves listening to Irish-Celtic Christmas music. Gaelic language and all. Now mind you, my mother is a tenth generation Irish American and trust me we haven’t spoken Gaelic since dueling was popular.

 Čuo sam kako se Europljani izražavaju, opisao bih to kroz čisti bijes, prema svojim američkim kolegama koji su zainteresirani za njihovu kulturu. Ne uvijek, ali bio sam blizu Iraca koji su se žalili na to kako američki Irci „fetišiziraju“ kulturu. Bio je to čudan koncept, ali opet lekcija koje ću se još dugo sjećati. Moja majka je Amerikanka porijeklom iz Irske i tijekom Božića voli slušati irsko-keltsku božićnu glazbu. S galskim jezikom u paketu. I pazite sad, moja je majka deseta generacija Amerikanaca porijeklom iz Irske i vjerujte mi da nismo pričali galski od doba popularnosti dvoboja.

It is like a residual echo in her memory. She just likes it. It seems natural. Your probably reading this because I am half Croatian, yes the other half is Irish.

To je kao zaostali odjek u njenu sjećanju. Jednostavno joj se sviđa. Čini se nekako prirodnim. Vjerojatno čitate ovo jer sam na pola Hrvat, a opet druga polovica je Irska.

I get what she means. Music can just make sense for some intangible reason. I love Croatian music. I liked music that sounds like Croatian music long before I could have defined Croatian sounding music.

Shvaćam što misli. Glazba može imati smisla samo iz nekih nematerijalnih razloga. Ja volim hrvatsku glazbu. Sviđala mi se glazba poput hrvatske još davno prije nego sam mogao definirati kako zvuči hrvatska glazba.

All that to say, I understand why someone in the “old country” as they say, would be annoyed at that. I hope those people understand that it is always done with the best of intentions. Americans attempting what I am attempting.

Uz sve to, shvaćam zašto bi netko iz „starog svijeta“ kako kažu, bio iživciran time. Nadam se da ti ljudi shvaćaju da se to uvijek radi s najboljom namjerom. Amerikanci u pokušaju onoga što ja pokušavam.

There are residual echoes in our memories. Some of them have caught up with after a few generations’ hibernation.

Postoje zaostali odjeci u našim sjećanjima. Neki su od njih sustigli nakon nekoliko generacija hibernacije.

So here I find myself. I have found all of you to be quite encouraging. What’s more meaningful and so beautifully subtle, you referred to me as Croatian.

Dakle ovdje sam se pronašao. Smatram da ste svi vi poprilično ohrabrujući. A ono što je još puno značenja i prekrasno suptilno, nazvali ste me Hrvatom.

Let us see if you’re still so inclusive after you hear what I’ve been doing to Lepinja bread!

Vidjet ćemo hoćete li i dalje biti tako inkluzivni nakon što saznate što sam radio s lepinjom!

The Language Barrier

Jezična barijera

Obviously, the biggest problem is, my Croatian is nowhere near what it needs to be. It is getting better. I have learned and unlearned and relearned languages before. I graduated high school at 18 with German language honors. I wrote a paper arguing for Stoicism (how ironically German) in German long before Google Translate.

Evidentno, najveći problem je što moj hrvatski nije ni blizu onoga što bi trebao biti. Ali se poboljšava. Već sam učio, zaboravljao i ponovno učio jezike i prije. Završio sam srednju školu s 18 godina, s odličnim uspjehom iz njemačkog jezika. Napisao sam rad zagovarajući stoicizam (kako ironično njemački) na njemačkom davno prije Google prevoditelja.

Today my German could be rated as “educated tourist” at best. The last two decades have eroded it down to maybe two to three hundred words tops. I was recently humbled by a group of Amish carpenters that we hired to lay hardwood flooring. I struggled to keep up with talking to them in pedestrian Uber Deutsch.

Danas bi se moj njemački, u najboljem slučaju, mogao ocijeniti kao „obrazovani turist“. Posljednja su dva desetljeća smanjila moj vokabular na možda dvije-tri stotine riječi. Nedavno me grupa amiških tesara koje smo unajmili za postavljanje parketa spustilo na zemlju. Mučio sam se u održavanju komunikacije s njima na slabom njemačkom jeziku.

For me to write to you effectively, at least for a while, I will be using a translator. This includes when I am putting posts out like this or other really any other material. I also include it in the original American English form so that there are no unforeseen misunderstandings.

Kako bih mogao učinkovito voditi razgovor s vama, barem ću još neko vrijeme koristiti prevoditelja. To uključuje objavljivanje ovakvih članaka ili zapravo bilo kakav drugi materijal. Također prilažem i originalni američki engleski oblik kako ne bi došlo do nepredviđenih nesporazuma.

The Similarities Amaze Me

Sličnosti me zapanjuju

I wore track suits before I knew about the stereotype. A very long time before it’s current popularity. It goes so far back, the pants were straight cut, not tight. I spent the majority of my time in Afghanistan in a track suit. It is only in the last year that I learned that it is kind of a thing I was born into.

Nosio sam trenirke još prije nego sam znao za stereotip. Davno prije nego su zapravo ušle u modu. Toliko davno, da su hlače još bile ravnog kroja, a ne uske. Većinu vremena provedenog u Afganistanu proveo sam u trenirci. Tek sam prošle godine saznao da je to nešto s čime sam rođen.

(Original/prvobitan) Blue Moon Corporation – Kabul, Afghanistan Office/Ured – 2010
Morning Meeting/Jutarnji sastanak (on/na Skype) – Kabul, Afghanistan Office/Ured – 2010

As weird as it sounds, there was something life affirming that I fit a stereotype. Luckily, as far as stereotypes go, at least it was mundane. It was one of the first things that really hit me though. It, along with my love of vests are a bizarrely  overarching similarity that I seemingly picked up out of thin air.

Koliko god to čudno zvučalo, postojalo je nešto u mom životu što je potvrđivalo koliko se uklapam u stereotip.  Srećom se radi o nečemu uobičajenom u svakodnevici. Međutim, to je bila jedna od prvih stvari koja me stvarno pogodila. To, zajedno s mojom ljubavi prema prslucima, bizarna je sveobuhvatna sličnost koju sam naizgled pokupio iz vedra neba.

I still laugh that somehow, I gravitated naturally to those things. Salmon swim up stream to mate. Birds migrate south for the winter. And I know who I got my style from.

Još uvijek mi je smiješno kako sam se prirodno privukao tim stvarima. Losos pliva uzvodno radi parenja. Ptice zimi sele na jug. A ja znam otkud sam preuzeo svoj stil.

My father (Left), Grandfather and Uncle/ Moj otac, djed i ujak – 1972

More Content to Come!

Dolazi još sadržaja!

This second letter is not just a thank you and a continuation of my letter of introduction. I also wanted to keep my personal goal of creating new content in Croatian. My goal is that on Saturday mornings Zagreb time, something in a form like this will be posted on our site here and of course hopefully show up in your Facebook feed if we’re doing our job.

Ovo drugo pismo nije samo zahvala i nastavak na moje uvodno pismo. Također sam želio zadržati svoj osobni cilj stvaranja novih sadržaja na hrvatskom jeziku. Moj je cilj da se subotom ujutro po vremenskoj zoni Zagreba objavi na našoj stranici nešto ovoga tipa i, naravno, nadam se da će se pojaviti na vašem Facebook feedu ako dobro radimo svoj posao.

On a professional note, by the end of March the goal is to have all our website’s articles, available to you in Croatian. They will have their own separate post pages instead of a side-by-side format like this. This will take a few more weeks to roll out.

S profesionalne strane cilj nam je da do kraja ožujka svi članci s naše Internet stranice budu dostupni i vama na hrvatskom jeziku. Imat će vlastite odvojene stranice s objavama umjesto ovakvog formata gdje se nalaze objave na oba jezika jedna do druge. Za izvedbu toga trebat će nam još par tjedana.

Hrvatsko-američki poduzetnik s profesionalnim iskustvom u američkim građanskim parnicama i N.A.T.O. centričnom vojnom ugovaranju. Kreator kartaške igre Anno i izvršni partner N.R.B.M. Corp.

Croatian-American Businessman with professional backgrounds in American civil litigation and N.A.T.O. centric military contracting. Creator of Anno the Card Game and Managing Partner of N.R.B.M. Corp.